Điều 10
9.Quảng cáo

10. Thông tin về thương hiệu

Các khẩu hiệu của Mạng xã hội timdoi.vn, logo của Nhà Cung Cấp, và các nhãn hiệu dịch vụ, các biểu tượng, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Nhà Cung Cấp là các thương hiệu của Công Ty (tùy theo từng trường hợp) cùng các tài sản trí tuệ khác của Nhà Cung Cấp, nếu không có sự cho phép trước của Mạng xã hội timdoi.vn, tùy từng trường hợp, Bạn đồng ý không trưng bày hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào các tài sản trí tuệ của Nhà Cung Cấp.

11.Sửa đổi và ngưng cung cấp Dịch Vụ