Điều 11
10.Thông tin về thương hiệu

11- Sửa đổi và ngưng cung cấp Dịch Vụ

Mạng xã hội timdoi.vn liên tục thay đổi và cải thiện sản phẩm cho người dùng cuối. Do đó Mạng xã hội timdoi.vn có thể, cho dù có hoặc không có thông báo, sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ (hoặc bất kỳ phần nào của Dịch Vụ) cho bạn hoặc tất cả mọi người vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn đồng ý rằng timdoi.vn không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc điều chỉnh, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch Vụ.
Mạng xã hội timdoi.vn có thể, tùy từng trường hợp cụ thể và không cần thông báo trước, chấm dứt ngay lập tức thỏa thuận được thiết lập theo Thỏa Thuận này và chấm dứt tài khoản của bạn. Nguyên nhân của việc chấm dứt này bao gồm nhưng không giới hạn ở, (a) sự vi phạm hoặc vi phạm được dự liệu đối với Thỏa Thuận hoặc các thỏa thuận bổ sung hoặc các hướng dẫn của chính quyền hoặc luật áp dụng khác; (b) theo yêu cầu bởi việc thực thi pháp luật hoặc bởi các cơ quan có thẩm quyền khác; (c) không tiếp tục hoặc thay đổi cơ bản đối với Dịch Vụ (hoặc bất cứ phần nào của Dịch Vụ); (d) các vấn đề không mong muốn về kỹ thuật hoặc an ninh; (e) tài khoản không hoạt động trong thời gian dài; (f) chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đang sử dụng hoặc dự định sử dụng Dịch Vụ để tham gia các hoạt động lừa đảo hoặc bất hợp pháp; (g) không thanh toán các khoản phí nào mà bạn phải gánh chịu liên quan đến Dịch Vụ.

12.Sửa đổi Thỏa Thuận