Điều 12
11.Sửa đổi và ngưng cung cấp Dịch Vụ

12- Sửa đổi Thỏa Thuận

Mạng xã hội timdoi.vn có thể (nhưng không là nghĩa vụ) cung cấp cho người sử dụng các thông báo, bao gồm cả các thông báo về các thay đổi liên quan tới Thỏa Thuận thông qua thư điện tử, thư thông thường hoặc đăng trên Mạng xã hội timdoi.vn. Bạn đồng ý rằng các thông báo bằng thư điện tử hoặc thư thường đó, và việc hiển thị thông báo và các đường liên kết tới các thông báo cho Bạn trên Mạng xã hội timdoi.vn sẽ được coi là thông báo đầy đủ cho Bạn.
Việc bạn tiếp tục sử dụng Mạng xã hội timdoi.vn sau khi có các thay đổi về điều khoản của chúng tôi cấu thành việc bạn chấp nhận với những điều khoản được sửa đổi.

13.Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý