Điều 14
13.Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý

14- Điều khoản áp dụng

Thỏa Thuận này được xây dựng để làm cơ sở ràng buộc trách nhiệm của người sử dụng các Dịch Vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn, và qui định các điều kiện mà người sử dụng Dịch Vụ phải tuân thủ, và sẽ được áp dụng đối với tất cả các đối tượng là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn.

15.Điều khoản cam kết