Điều 15
14.Điều khoản áp dụng

15- Điều khoản cam kết
Mạng xã hội timdoi.vn, cùng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ được cung cấp trên Mạng xã hội timdoi.vn cam kết tuân thủ các qui định và các điều khoản trong Thỏa Thuận này.
Mọi sự vi phạm Thỏa Thuận này đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước Mạng xã hội timdoi.vn, và pháp luật Việt Nam.
Mọi thông tin, liên lạc, trao đổi, xin gửi về Mạng xã hội timdoi.vn email: timdoi.vn@gmail.com

1.Qui định chung khi sử dụng Dịch Vụ trên mạng xã hội timdoi.vn