Điều 4
3.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội

4.Quyền, và trách nhiệm của Mạng xã hội timdoi.vn
4.1. Các quyền cơ bản:

(i). Mạng xã hội timdoi.vn (sau đây gọi chung là “Nhà Cung Cấp”) được yêu cầu các Thành viên và người sử dụng Dịch Vụ cung cấp các thông tin cá nhân khi sử dụng dịch vụ trên website, và hưởng phí dịch vụ áp dụng trên mạng xã hội timdoi.vn tùy thuộc qui định của website và chính sác của Công Ty tại từng thời điểm, căn cứ theo các qui định liên quan của pháp luật Việt Nam;
(ii). Nhà Cung Cấp có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi giao diện, sự trình bày, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang Mạng xã hội timdoi.vn tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần báo trước.
(iii). Nhà Cung Cấp có toàn quyền thay đổi những nội dung trong Thỏa Thuận này mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Dịch Vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn sau những sửa đổi đó, người sử dụng mặc nhiên đồng ý chấp hành các nội dung đã được sửa đổi này.
(iv). Nhà Cung Cấp được quyền giữ lại hoặc tiết lộ bất kì nội dung nào đưa lên, bao gồm cả các thông tin cá nhân khi đăng ký tài khoản, nếu pháp luật, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
(v). Nhà Cung Cấp có toàn quyền từ chối việc truy cập của người sử dụng vào Mạng xã hội
timdoi.vn hoặc bất kỳ phần nào của website/wapsite ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng người sử dụng đã vi phạm bất cứ quy định nào trong Thỏa Thuận này.
(vi). Nhà Cung Cấp có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội timdoi.vn.
(vii). Nhà Cung Cấp được quyền sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà người sử dụng cung cấp cho chúng tôi một cách hoàn toàn miễn phí.
(viii). Nhà Cung Cấp có quyền không xác thực bất cứ một vấn đề, biến cố hoặc sự kiện nào và với bất kỳ mục đích nào, tương ứng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào của một bên thứ ba.
(ix). Nhà Cung Cấp không bảo đảm, hoặc cam kết rằng mỗi phần của Mạng xã hội timdoi.vn không bị gián đoạn, không có lỗi, không có virus, đúng giờ, an toàn, chính xác, ổn định hay bất kỳ nội dung nào là an toàn cho người sử dụng.
(x). Nhà Cung Cấp có quyền từ chối xuất bản, loại bỏ hoặc ngăn truy cập tới bất kỳ Nội Dung nào mà người sử dụng đã cung cấp trên Mạng xã hội timdoi.vn vào bất cứ lúc nào, với bất cứ lý do nào, có hoặc không có thông báo.
(xi). Yêu cầu người sử dụng dịch vụ và/hoặc thành viên trên Mạng xã hội timdoi.vn sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ thông tin sai sự thật, không chính xác hoặc/và vi phạm pháp luật và thuần phong mỹ tục. Nếu người sử dụng Dịch Vụ và/hoặc các thành viên trên website không thực hiện sửa đổi, bổ sung hoặc gỡ các thông tin có tính chất nêu trên thì Ban quản trị Mạng xã hội timdoi.vn có quyền từ chối, ngừng cung cấp Dịch Vụ;
(xii). Mạng xã hội timdoi.vn có thể sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng phù hợp trên Mạng xã hội timdoi.vn. Các chính sách này sẽ được công bố trên Mạng xã hội timdoi.vn tại từng thời điểm theo quyết định của ban quản trị website;
(xiii). Mạng xã hội timdoi.vn có thể chấm dứt quyền Thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên và sẽ thông báo cho Thành viên trong thời hạn ít nhất là mười lăm (15) ngày trong trường hợp Thành viên vi phạm Thỏa Thuận này hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động trên Mạng xã hội timdoi.vn;
(xiv). Mạng xã hội timdoi.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng Dịch Vụ nếu Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Mạng xã hội timdoi.vn liên tục trong thời hạn ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và theo chính sách, thủ tục của Mạng xã hội timdoi.vn tại thời điểm đăng ký lại đó;
(xv). Mạng xã hội timdoi.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng Dịch Vụ và quyền của Thành viên nếu Ban quản trị của Mạng xã hội timdoi.vn phát hiện Thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, hoặc trong trường hợp Mạng xã hội timdoi.vn thấy rằng việc Thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây hại cho hoạt động của website hoặc uy tín Công Ty, hoặc khi ban quản trị website thấy rằng Thành viên có dấu hiệu lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Mạng xã hội timdoi.vn, hoặc có các hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam;
(xvi). Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng Dịch Vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên đã được cấp, hoặc được công nhận bởi Mạng xã hội timdoi.vn trước đó sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

4.2. Các nghĩa vụ cơ bản:

(i). Cung cấp dịch vụ Mạng xã hội timdoi.vn theo đúng những cam kết, mục tiêu đã đề ra trong Thỏa Thuận này;
(ii). Đảm bảo thiết lập và duy trì các biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng Dịch Vụ; thông báo cho người sử dụng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng;
(iii). Bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng khi cho phép thông tin cá nhân của mình được cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác;
(iv). Không được chủ động cung cấp thông tin công cộng có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của ND72;
(v). Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để loại bỏ hoặc ngăn chặn thông tin có nội dung vi phạm quy định tại Điều 5 của ND72 khi có yêu cầu;
(vi). Cung cấp thông tin cá nhân và thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
(vii). Cam kết luôn đảm bảo ít nhất 01 hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và giải quyết khiếu nại của khách hàng đối với việc cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;
(viii). Thực hiện việc đăng ký, lưu trữ và quản lý thông tin cá nhân của người thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân và người cung cấp thông tin khác trên mạng xã hội theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bảo đảm chỉ những người đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo quy định mới được thiết lập trang thông tin điện tử cá nhân hoặc cung cấp thông tin trên mạng xã hội;
(ix). Chịu trách nhiệm báo cáo theo quy định và chịu sự thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
(x). Toàn bộ trách nhiệm pháp lý của Nhà Cung Cấp nằm trong diễn đàn và bị giới hạn bởi pháp luật, vì vậy Nhà Cung Cấp không chứng thực, bảo đảm hoặc bảo hành cho bất cứ thông tin, vật liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào giao dịch thông qua Mạng xã hội timdoi.vn.
(xi). Trong bất kỳ trường hợp nào, Nhà Cung Cấp cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về người sử dụng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào đối với những tổn thất, dù là trực tiếp, gián tiếp, hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại về kinh tế phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin trên Mạng xã hội timdoi.vn, ngay cả khi Mạng xã hội timdoi.vn không có khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.
(xii). Các liên kết tại Mạng xã hội timdoi.vn có thể dẫn người sử dụng tới các website khác, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.
(xiii). Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm nếu thông tin được các thành viên của mạng xã hội timdoi.vn đưa lên không được cập nhật theo mong muốn của người sử dụng. Theo đó, Nhà Cung Cấp không chịu trách nhiệm về các thông tin mà thành viên của Mạng xã hội timdoi.vn đăng tải lên.

5.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa Thuận