Điều 7
6.Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn

7.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của bạn sẽ được giải quyết theo các điều kiện tại Thỏa Thuận này và các qui định của pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Mạng xã hội timdoi.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của người sử dụng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản của Thoả Thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa Thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
Mọi tranh chấp trên Mạng xã hội timdoi.vn sẽ được giải quyết theo tinh thần thương lượng, hòa giải, thu xếp để các bên gặp gỡ và trao đổi trực tiếp, hoặc theo bất kỳ biện pháp hòa giải nào khác được các bên lựa chọn thông qua chấp thuận bằng văn bản.
Trước khi sử dụng đến các biện pháp thay thế, hoặc các biện pháp tố tụng theo qui định của pháp luật, Mạng xã hội timdoi.vn khuyến khích người sử dụng, hoặc khách hàng trước tiên hãy liên hệ với Mạng xã hội timdoi.vn để tìm được giải pháp phù hợp.
Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ trên Mạng xã hội timdoi.vn đều sẽ được gởi đến Phòng hỗ trợ của timdoi.vn theo thông tin sau:
Email: timdoi.vn@gamil.com ngay sau khi xày ra sự kiện phát sinh khiếu nại,
Mạng xã hội timdoi.vn sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp.

Mọi tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Mạng xã hội timdoi.vn đều sẽ được Mạng xã hội timdoi.vn hỗ trợ tìm hiểu và cung cấp thông tin liên quan trong phạm vi thẩm quyền và quyền quản trị của Mạng xã hội timdoi.vn để hỗ trợ quá trình giải quyết giữa các bên, đảm bảo tinh thần giải quyết tranh chấp thông qua biện pháp thương lượng, hòa giải sẽ luôn được ưu tiên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận như mong muốn, một trong các bên được tự do lựa chọn việc đưa vụ việc ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết theo qui định của pháp luật Việt Nam.
Quy trình xem xét khiếu nại, tranh chấp, về cơ bản sẽ được thực hiện như sau:
Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại của người sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi tắt là “Người Khiếu Nại”).
Bước 2: Chuyển cho phòng ban chịu trách nhiệm giải quyết
Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại của Người Khiếu Nại, Mạng xã hội timdoi.vn trả lời cho Người Khiếu Nại về kết quả giải quyết khiếu nại, và đồng thời hỗ trợ các bên thực hiện giải quyết tranh chấp cho từng trường hợp cụ thể.
Bước 4: Các khiếu nại, tranh chấp không thể giải quyết được thông qua thương lượng, hòa giải, sẽ được tiến hành tại tòa án có thẩm quyền theo thủ tục tố tụng qui định bởi pháp luật Việt Nam.

8.Chính sách thu thập, xử lý dữ liệu thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội timdoi.vn