Điều khoản

Thoả thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội timdoi.vn

Ngày cập nhật 06.03.2016

Thoả thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội timdoi.vn này (hay còn gọi là “Thỏa Thuận” qui định, và kiểm soát chính sách truy cập và sử dụng các nội dung, dịch vụ, trang web, ứng dụng của mạng xã hội timdoi.vn (hay còn gọi chung là “Dịch Vụ”, giữa Mạng xã hội timdoi.vn và người sử dụng Dịch Vụ thông qua việc thành viên và người sử dụng Dịch Vụ đồng ý với các điều kiện và qui định tại các điều khoản dưới đây. Bạn cần kiểm tra lại bản Thỏa Thuận này trong suốt quá trình sử dụng Dịch Vụ bởi vì mạng xã hội timdoi.vn có quyền cập nhật, chỉnh sửa nội dung các điều khoản khi cần thiết mà không cần báo trước.
Mục lục
1.Qui định chung khi sử dụng Dịch Vụ trên mạng xã hội timdoi.vn
2.Phạm vi nội dung trao đổi, chia sẻ, cung cấp trên mạng xã hội
3.Quyền và trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
4.Quyền, và trách nhiệm của Mạng xã hội timdoi.vn
5.Cơ chế xử lý đối với thành viên vi phạm Thỏa Thuận
6.Cảnh báo về các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội timdoi.vn
7.Cơ chế giải quyết khiếu nại, tranh chấp
8.Chính sách thu thập, xử lý dữ liệu thông tin cá nhân và bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội timdoi.vn
9.Quảng cáo
10.Thông tin về thương hiệu
11.Sửa đổi và ngưng cung cấp Dịch Vụ
12.Sửa đổi Thỏa Thuận
13.Giới hạn và miễn trách nhiệm pháp lý
14.Điều khoản áp dụng
15.Điều khoản cam kết